دەس....با زوانەکەما ویر نەشۆوە

.
دەس  .............. با  زوانەکەما  ویر نەشۆوە
1.      دەسە بەش  : یانی دابەش بیەی پەی دووێ تیما یام زیاتەر
2.      دەسەو ورپرای:  تاقمە هورپرای  یام گروپ
3.      دەسە تەوەر : دەسە خاکەناز...کلکە تەوەر کلکە خاکەناز
4.      دەسەک : هێزمی  نزیکەو مەترێ درێژ بۆ و پەڕ دەس
5.      دەساندەس: ئیدەسو ئەودەس،،یانی  دووێ لایی کەشی وەرانوەرو یۆتیرنین
6.       دەسە ،دەسێ وەزی : یانی پەرو هەردوی چنگات وەزی  دە دنێ
7.      دەسمال : دەسەسڕ
8.      دەسەوانە : دەسکیش
9.      دەسەدۆڵ  : پەی کوای گەنم و  پەتڵەی
10.   دەس هاڕ:  هارە، گەنم هارای بەهارە
11.   دەس پیس : یانی دز
12.   دەسپاک .. ئەمین ،پیاخاس دزی مەکەرۆ
13.   دەس بەدامان: یانی تکاو ڕجات وەنەکەرو
14.   دەس وەش: جیاتی سپاس گوزاری
15.   دەس گەوج:  کەسێ دەسش راس نەبۆ نیشانی نەپیکۆ
16.   دەس راس: نیشانی خاس پیکۆ
17.   دەسەمؤ: گیانەورێ بە ئاسانی گیریش و دلێ دەساتەنە نیشۆ
18.   دەس چڵاک:کەسێ دەسیش نەمدرا هەر یاگێ یاوۆ نەمۆ چیوی و ورشگێرو منیۆرە، دەسیش جوڵیا
19.   دەسومشت: یانی تۆقە کەردەی
20.   دەسو دیم: دەسو پلو چروجەم شتەی پەی وەختو نمێ
21.   دەسەوام: هەرمانکەردەی پەی یۆترینی ،ئارۆ منملو یاردی ڕهامساکەیم و سەوای ئادیچ میوە یاردیم
22.   دەسوپل : دەسو پەنجەو گلک و مەچەک
23.   دەسبار: وەختو بارکەردینە  یاردیش دەی تا بارەکەی وزۆ سەرو وەلاخەکەی
24.    دەس پەنەکەردەی: ئەوەلو گرد هەرمانێ
25.   دەس ئاستەی : وازئاردەی یەکجاری جەهەرمانیوە ،جە وەزیفەی
26.    دەس هورگرتەی: وەختی هەرمانە تەمامیۆ
27.   دەسلوای: یانی کەسێ دەسەلاتش بۆنە گرد یاگێنە هەرمانەش ویەرۆ
28.   دەسەلات: حوکمداری
29.   کەم دەس: نەدارو گەدا و نەبیە
30.   دەس ڕەنگین: کەسێ بتاڤو بە دەسێ چیو چنۆ و  وەشکەرۆ( تەردەس ) یچ هەن
31.   دەس کەلا:  ئا کەلانە کە تیلەش پەنە کەری
32.   دەسە وەرێ: جاشتێنە بە وڵۆشەو بایجانە سورلێ کریۆ ،،شلەنە  و بەدەس وریۆ
33.   دەس خەڕۆ: یانی دەس بڕیە و وەعدە خیلاف
34.   دەسبڕ: کەسێ کە بە وادەو بەلێنی پەشیمان بۆوە
35.   دەس کیسە: یانی فێڵ و تەڵکە،،بەدەسکیسەو فلانە کەسی دلێنە شی
36.   دەسو موچ:یانی دەس ماچ کەردەی وەختو تۆقەکەردەینە
37.   دەس مارایاۆ:  گەمیوەن دوێ کەسێ دەسو مشت مدا دەسویۆی هەرکامشا قەوەت بۆ ئەوی تەری ماڕۆوە
38.   دەسباز: ژەرژی یان هەر گیانەوەرێ لینی  هەکە گەمە کەرۆ چنی ساحیبەکەیش
39.   دەسبازی: گەمە کەردەی
40.   دەسرازە: دەسرازەو بێشکێ زاڕۆلەی پەی پێتەیۆش
41.   دەس بەند: یانی بازن و خڕخاڵ
42.   دەسەگیرێ: دوێ پارچە پەڕوێ وەشکریا پەی گێڕتەیۆ قابلەمەی گەرمی سەرو ئایریۆ تا دەسیما نەسۆچا
43.   دەس بەتال: بێ هەرمان
44.   دەسە قوڵت: دەسەو هەڵیز ژەنای
45.   دەسانە: شارەزایش هەن،دەسانێش هەنە
46.   دەساوە: چاشتیش وەشينە،چیو و دەسیش وەشا،دەسوەش وەشينە
47.   دەس نویس: نویستەی بەقەلەم سەرو کاخەزیوە
48.   یاگە دەس: یاگیوە  دەسش پۆگیری، کاریگەریش هەن
49.   دەسو پا :وێش وست ملو دەسو پایمەرە
50.   دەسە ملان: دەس کەردەی ملو یۆترینی
51.   دەسبەسەر: زینانی کەردەی، گیریان
52.   دەس بسیا:هیچش پەنە مەکریۆ.کەلەبجە کریان
53.   دەسەپاچە:  هیچش چنە نمێ،هیچ کارێش پنە مەکریۆ
54.   دەس مەڕیا: وەختێ کەسێ هەرمانێ خراپە کەرۆ  پنەشا ماجا دەسیت مەڕیا
55.   دەس وەڵا: یانی پەی خەرج کەردەی دەس بلاوا  و زەڕی فرە وەرۆ
56.   دەسەکەردەی:وەرێسەکی دەسە کەرە، یانی وەریسەکێ بەجۆرێ ڕێکە وزی و بەسیش
57.   دەسچن: هەرچیت گەرەک بۆ بەدڵو وێت هورش چنی
58.   دەسکەنە: یانی بەدەسێ هۆرش کەنی..دەسکەنەو نوەیا
59.   دەسشۆر: یاگێ دەس شتەی
60.   دەس بەدەس :  چن کەسێ بە ڕیز گەرەکشانە  چێوێ دەس بەدەس و یۆی یاوانا یاگێ تەر
61.   دەسو پەنجە: دەسو پەنجەش زەریفا
62.   دەسگرتەی: ئەوەڵ شەو و وەیوێ و زەمای .زەما  دەس وەیۆگیرۆ
63.   دەس گێرتەی: بەڕیز دەسو یۆترینی گیرا پەی هۆرپرای
64.   دەس ماشنای: دەست بەرێ یاگێوەرە کۆرانە گێڵینیش پەی ئیستەیۆ چیوێ
65.   دەسئاردەی:  دەست ماریوە دما
66.   دەسە بەردەی: دەست بەری پەی چێوێ
67.   دەس گرتەی ملەرە: داگیرکەردەی
68.   دەسکێشنای: ئاماژە و ئیشارە کەری پەی یاگیوە
69.   دەسکێشتەی:  دەسو یۆی کێشی شۆنەو وێتەرە
70.   دەسئاردەی پۆرە:  مازی شێلتەی دەسش ماری پۆرە
71.   دەسپۆگرتەی: خەرجی کەم کەریوەو بە ڕێکو پێکی خەرجش کەری،یان وەختی مدریرە دەس گیری یاگیوە
72.   دەسەو یەخە: وەرانوەرو یۆی مدرا و دەس بدا یەخی یۆترینی
73-دەسگیرانە  : گەنجی دماو ئانەی هیجبی کناچێش پەی کەراو مارەش برا بۆ بە دەسگیرانەش
74- دەسگێڵ: کەسێ چیو ورەشۆ وەختێنە نیشانەشبدۆ بە دەسیش،،یانی دایمی نیا
د.ناجح گوڵپی 22/6/2017


                                  
veterinary medicine. يتم التشغيل بواسطة Blogger.

پەیوەندی

بابەتە پڕخوێنەرەکان

ئەرشیڤ